فهرست حضور و غیاب نیمسال دوم سال 93

بسمه تعالی

فهرست حضور و غیاب

درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس

نیمسال دوم سال 1393

کلاس اول ساعت 13:30 تا 15

ردیف

کد دانشجو

ج
1

ج
2

ج
3

ج 4

ج
5

ج
6

ج
7

ج
8

ج 9

ج
10

ج
11

ج
12

ج
13

ج
14

ج
15

ج
16

1

  920363419     *     *   *                      

2

920358826     *   *     *   *   *   *                  

3

  900560787   *   *   *     *   *   *                  

4

900481286         *     *   *                    

5

920363120       *                            

6

  920185665                                

7

  922031067   *         *   *   *                  

8

  930124359                                

9

900563342     *   *   *      *   *   *                  

10

900577945       *     *   *   *   *                  

11

911169672                                  

12

920357399     *   *     *   *   *   *                  

13

920358118       *                            

14

  922018111   *   *   *   *     *                    

15

                                 

16

                                  17                                  

18

                                 

19

                                  20                                  

21

                                 

22

                                 

23

                                 

24

                                 

25

                                 

26

                                 

27

                                  28                                  

29

                                 

 

  کلاس دوم ساعت 15:10 تا 16:40 

 

ردیف

کد دانشجو

ج 1

ج
2

ج
3

ج 4

ج
5

ج
6

ج
7

ج
8

ج
9

ج
10

ج
11

ج
12

ج
13

ج
14

ج
15

ج
16

1

                                 

2

                                 

3

                                 

4

                                 

5

                                 

6

                                 

7

  &nbs
/ 0 نظر / 38 بازدید