جدول ارزشیابی دانشجویان نیمسال دوم سال 1393

جدول ارزیابی دانشجویان درس آشنایی با 8 سال دفاع مقدس

نیمسال دوم سال 1393

کلاس ساعت 13

ردیف

کد دانشجویی

وبلاگ

ارائه تحقیق

گذاشتن تحقیق در وبلاگ

بازدید از موزه

فرم موزه

تحویل دل نوشته

حضور و غیاب

فعالیت های کلاسی

1

 

 

   

 

 

     

2

                 

3

               

 

4

               

 

5

 

 

 

 

 

 

 

   

6

               

 

7

               

 

8

               

 

9

               

 

10

         

 

 

 

 

11

               

 

12

     

 

 

 

 


 

13

               

 

14

                 

15

               

 

16

               

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

               

 

19

               

 

20

               

 

21

               

 

22

               

 

23

 

 

 

 

 

 

   

 

24

 

 

 

         

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

               

 

27


 

 

 

 

 

 

 

 

28

               

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاس ساعت 15:30


ردیف

کد دانشجویی

وبلاگ

ارائه تحقیق

گذاشتن تحقیق در وبلاگ

بازدید از موزه

فرم موزه

تحویل دل نوشته

حضور و غیاب

فعالیت های کلاسی

1

               

 

2

               

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

               

 

5

               

 

6

               

 

7

               

 

8

               

 

9

               

 

10

               

 

11

               

 

12

               

 

13

               

 

14

               

 

15

               

 

16

               

 

17

               

18

               

 

19

               

 / 0 نظر / 34 بازدید